Shichimi & Garlic

Black Pepper

Butter & Shoyu (Soy Sauce)

Cheese

Aonori

Regular